Trẻ chậm phát triển trí tuệ

Chậm phát triển tâm thần - Chậm phát triển trí tuệ bao gồm một nhóm bệnh lý không thuần nhất khởi phát ở tuổi trẻ em, có bệnh cảnh lâm sàng cơ bản giống nhau nhưng bệnh căn và bệnh sinh rất khác nhau. Chậm phát triển trí tuệ là một trạng thái tương đối ổn định, không phải là một quá trình bệnh tiến triển ngày càng nặng. Ở mức độ nhẹ, trí tuệ vẫn phát triển một chừng mực nào đó, hành vi thích ứng tương đối kém, nhưng trong một môi trường nâng đỡ tốt, bệnh nhân có thể hoà nhập tương đối khả quan.