Trẻ tự kỷ

Trẻ mắc hội chứng tự kỷ

Qua nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng các biểu hiện của trẻ tự kỷ có thể sớm, có thể muộn nhưng thông thường rõ nét nhất ở khoảng 2 – 4 tuổi. Các biểu hiện mang tính chất đa dạng, không nằm trong một khuôn mẫu nhất định. Một trẻ tự kỷ này không hoàn toàn giống trẻ tự kỷ khác cả về biểu hiện, mức độ và thể trạng.