PP hệ thống giao tiếp trao đổi hình (PECS)

Phương pháp hệ thống giao tiếp trao đổi hình (PECS)

PECS tên tiếng Anh đầy đủ là Picture Exchange Communication System dịch sang tiếng Việt có nghĩa là hệ thống giao tiếp trao đổi hình (hình ảnh) là một dạng của hình thức giao tiếp thay thế và thúc đẩy giao tiếp trong đó người ta sử dụng hình ảnh dưới các hình thức khác nhau thay cho ngôn ngữ để giúp trẻ có thể học cách giao tiếp. PECS đặc biệt hữu hiệu đối với các trẻ em chậm phát triển ngôn ngữ, tự kỷ hoặc các trẻ em khác có triệu chứng chậm phát triển ngôn ngữ khác.